THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 872/TTg-KTN
V/v đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2015

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Long An.

Xét đề nghị củaBộ Giao thông vận tải (văn bản số 5613/BGTVT-ĐTCT ngày 07 tháng 5 năm 2015), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầutư (vănbản số 3284/BKHĐT-KCHTĐT ngày 27tháng 5 năm 2015), Tài chính (văn bản số 7751/BTC-ĐT ngày 11 tháng 6 năm 2015)vàỦy bannhân dân các tỉnh: Bình Phước(văn bản số 1510/UBND-KTTH ngày 25 tháng 5 năm 2015), Bình Dương (văn bản số 1584/UBND-KTTH ngày 25 tháng 5 năm 2015), Tây Ninh (văn bản số 1498/UBND-KTNngày 29 tháng 5 năm 2015), Long An (văn bản số 1932/UBND-KT ngày 01 tháng 6 năm 2015) về việc đầu tư xây dựng đườngHồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa theo hình thức hợp đồng BOT, Thủ tướngChính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc nghiên cứuchuyển đổi hình thức đầu tư các hạng mục còn lại của Dự án đầu tư xây dựngđường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa sang đầu tư theo hình thức Hợp đồngBOT (Dự án). Bộ Giao thông vận tải triển khai Dự án theo đúng quy định về đầu tưtheo hình thức đối tác công tư và chỉđạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 3874/VPCP-KTN ngày 28 tháng 5 năm2015 của Văn phòng Chính phủ.

2. Giao Bộ Giao thông vậntải báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội vềthực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh theo quy định./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, V.III, HC, TH;
- Lưu: VT, KTN (3). Ha

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải