THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 872/TTg-KTN
V/v thực hiện dự < pan="">

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2011

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị củaỦy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (công văn số 1792/UBND-ĐTMT ngày 20 tháng4 năm 2011), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3071/BKHĐT-GSTĐĐTngày 18 tháng 5 năm 2011), Bộ Tài chính công văn số 6769/BTC-ĐT ngày 24 tháng 5năm 2011), Bộ Giao thông vận tải (công văn số 2747/BGTVT-KHĐT ngày 16 tháng 5năm 2011) về việc thực hiện dự án xây dựng đường song hành Hà Huy Giáp kết nốicầu Phú Long đến quốc lộ 1A (quận 12, thành phố Hồ Chí Minh) theo hình thức Hợpđồng Xây dựng - Chuyển giao, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý với đềnghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và ý kiến của các Bộ tại các côngvăn nêu trên về việc thực hiện dự án xây dựng đường song hành Hà Huy Giáp kếtnối cầu Phú Long đến quốc lộ A (quận 12, thành phố Hồ Chí Minh) theo hình thứcHợp đồng Xây dựng - Chuyển giao

Nơi nhận
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (5). Hong (16b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải