VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 872/VPCP-KTTH
V/v cước phí vận chuyển đường ống dẫn khí Phú Mỹ - thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 12577/BCT-TCNL ngày 08 tháng 12 năm 2015 về việc cước phí vận chuyển đường ống dẫn khí Phú Mỹ - thành phố Hồ Chí Minh và ý kiến của các Bộ: Tài chính (văn bản số 290/BTC-TCDN ngày 06 tháng 01 năm 2016), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 339/BKHĐT-KTCN ngày 18 tháng 01 năm 2016); Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (văn bản số 10195/NHNN-QLNH ngày 31 tháng 12 năm 2015); Tập đoàn Điện lực Việt Nam (văn bản số 5429/EVN-TCKT-KTSX ngày 24 tháng 12 năm 2015), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về đồng tiền định giá tại văn bản số 10195/NHNN-QLNH ngày 31 tháng 12 năm 2015.

2. Cho phép Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được phân bổ khoản chi phí chưa thanh toán cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (do chênh lệch giữa cước phí tạm tính và cước phí được phê duyệt trong giai đoạn 2012 đến thời điểm cước phí được phê duyệt). Giao Bộ Công Thương rà soát, đề xuất thời gian thực hiện phù hợp (ngắn hơn 5 năm) để tháo gỡ khó khăn cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) trong điều kiện giá dầu thế giới đang ở mức thấp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tính toán, thẩm định và phê duyệt cước phí vận chuyển đường ống dẫn khí Phú Mỹ - thành phố Hồ Chí Minh bảo đảm không ảnh hưởng nhiều tới giá điện của các nhà máy sử dụng khí; hướng dẫn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các bên liên quan tổ chức thực hiện.

Văn phòng Chính phủ thông báo để cơ quan, tổ chức biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các vụ: TH, TKBT, KTN;
- Lưu: VT, KTTH (3), DH.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp