BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8724/BTC-TCHQ
V/v: xử lý vướng mắc hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2015

Kính gửi:

- Các Cục Hải quan: TP.Hà Nội, TP.H Chí Minh, Đà Nng, Khánh Hòa, Kiên Giang;
- Các Cảng hàng không quốc tế: Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc;
- Các Cảng biển quốc tế: Đà Nng, Nha Trang, Khánh Hội (TP.H Chí Minh);
- Các Ngân hàng TMCP: Đầu tư và phát triển Việt Nam, Công thương Việt Nam, Liên Việt, Hàng hải Việt Nam, Ngoại thương Việt Nam, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long.

Để xử lý vướng mắc vềhoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho người nước ngoài trong trường hợp người nước ngoài đã được hoànthuế nhưng không xuất cảnh quay trở lại nội địa, Bộ Tài chính hướng dẫn nhưsau:

1. Cơ quan Hải quan nơi áp dụng hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài thực hiệngiám sát qua hệ thống camera, đồng thời phối hợp với Cảng hàng không, Công an cửakhẩu (đối với sân bay quốc tế), Cảng Vụ, Bộ đội Biên phòng (đối với cảng biểnquốc tế) nắm thông tin về khách xuất cảnh ra khỏi khu vực cách ly của sân bayquốc tế, khu vực hoàn thuế của cảng biển quốc tế để xử lý đối với trường hợpkhách đã được hoàn thuế nhưng không xuất cảnh.

2. Người nước ngoài đã được hoàn thuế GTGT nhưng không xuất cảnh vì lý donào đó thì x lý như sau:

Cơ quan Hải quan hướng dẫn người nước ngoài xuất trình hànghóa, chứng từ chi tiền hoàn thuế GTGT do ngân hàngphát hành (nếu có).

(i) Trường hợp người nước ngoài có mang theo hàng hóa đã được ngân hàngthương mại hoàn thuế GTGT, cơ quan hải quan hướngdẫn người nước ngoài có thể lựa chọn một trong hai cách xử lý sau:

- Người nước ngoài gửi lại hàng hóa cho cơ quan hải quan: Cơ quan hải quanlập biên bản chứng nhận (2 bản), giao cho người nước ngoài 01 bản và tạm giữhàng hóa đã được ngân hàng thương mại hoàn trả tiền thuế GTGT; Hướng dẫn, giải thích cho người nước ngoài biết khi người nước ngoài tiếp tụcxuất cảnh thì thông báo trước cho cơ quan hải quan trước 24 giờ trước khi xuất cảnh; Khi xuất cảnh thìxuất trình cho cơ quan hải quan biên bản chứng nhận do cơ quan hải quan lập đểnhận lại hànghóa đang được cơ quan hải quan tạm giữ. Sau khi người nước ngoài nhận lại hàng hóa do cơquan hải quan tạm giữ, cơ quan hải quan hướng dẫn, giám sát người nước ngoàivào khu vực cách ly.

- Người nước ngoài mang hànghóa đã được hoàn thuế GTGTtheo người: Cơ quan Hải quan hướng dẫn người nước ngoài cùng đến quầy của ngânhàng thương mại là đại lý hoàn thuế GTGT đã thực hiện hoàn thuế GTGT cho ngườinước ngoài để phối hợp xử lý.

+ Cơ quan hải quan gạch bỏ dấu “Đồng ý hoàn thuế” trên hóa đơn kiêm tờ khaihoàn thuế GTGT, ghi rõ lý dovà đóng dấu công chức hải quan sau khi người nước ngoài đã nộp lại tiền hoàn thuế cho Ngân hàng thương mại.

+ Ngân hàng thương mại thực hiện: Thu lại tiền đã hoàn chongười nước ngoài; Thu lại chứng từ chi tiền hoàn thuế (nếu có); Gạch bỏ chữ ký,dấu xác nhận đã thanh toán tiền hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài của ngân hàng thương mại trên hóađơn kiêm tờ khai hoàn thuế và trảlại toàn bộ hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài; Không thựchiện trích tiền phí hoàn thuế 15% trên tổng số hàng hóa đủ điều kiệnhoàn thuế của khách nước ngoài vừa thu lại tiền hoàn thuế.

+ Trường hợp người nước ngoài sau đó xuất cảnh, tiếp tục sửdụng hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế GTGT mà cơ quan hải quan đã gạch bỏ dấu “ Đồng ý hoàn thuế”,ngân hàng thương mại gạch bỏ chữ ký, dấu xác nhận đã thanh toán tiềnhoàn thuế GTGT cho người nước ngoài đủ vẫn được hoàn thuế GTGT trong trường hợphóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế được lậptrong thời gian 60 (sáu mươi) ngày tính đến ngày người nước ngoài thực xuất cảnh. Thủ tục hoàn thuế quy định tại Điều19, Điều 20 Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính.

(ii) Trường hợp người nước ngoài không mang hàng hóa theo người (hàng hóa có thể ký gửitheo chuyến bay, gửi người thân, bạnbè...trên cùng chuyến bay) - hàng hóa đã xuất khẩu:

- Người nước ngoài có trách nhiệm liên hệ vớicơ quan hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục hoàn thuế GTGT để khai báo việc không thực hiện xuất cảnh.

- Cơ quan hải quan cửa khẩu nơi m thủ tục hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài thực hiện kiểm tra hàng hóa người nước ngoài đã được hoàn thuếkhông mang trở lại nội đa.

- Không thu lại tiền đãhoàn thuế của người nước ngoài khi hàng hóa thực xuất khẩu.

3. Về việc xử phạt vi phạm hành chính:

-Trường hợp hàng hóa của người nước ngoài đã được ngân hàng thương mạihoàn trả tiền thuế GTGT theo Thông tư số 72/2014/TT-BTC nhưng không xuất cảnhmà mang hàng hóa ra khỏi khu vực cách ly đểtrở lại nội địa, cố tình không khai báo với cơ quan hải quan: thực hiện theo quy địnhtại Điểm g khoản 1 Điều 13 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 củaChính ph.

- Trường hợp người nước ngoài vì do khách quan nào đó (do ốmđau, bệnh tật, tai nạn bất ngờ, chuyến bay/chuyến tàu bị hủy chuyến,....) khôngthể xuất cảnh, ra khỏi khu cách ly/ khu vực hoàn thuế của sân bay quốc tế/cảngbiển quốc tế để quay trở lại nội địa thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị địnhsố 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 củaChính phủ.

4. Đ nghị Các Cục Hải quan: TP.Hà Nội,TP.H Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Kiên Giang phối hợp với Bộ đội Biên Phòng,Công an cửa khẩu, Các cảng hàng không quốc tế: Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc; Các cảng biểnquốc tế: ĐàNẵng, Nha Trang, Khánh Hội (TP. Hồ Chí Minh); Các Ngân hàng TMCP: Đầu tư vàphát triển Việt Nam, Công thương Việt Nam, Liên Việt, Hàng hải Việt Nam, Ngoạithương Việt Nam, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Phát triển nhà đồng bằngsông Cửu Long để xử lý trường hợp này.

Trường hợp có vướng mắc phát sinh đề nghị các đơn vị có phảnánh gửi Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ CST, Vụ PC, Tổng cục Thuế, KBNN;
-
Lưu: VT, TCHQ

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn