BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 872TCT/TNCN
V/v: Miễn thuế TNCN đối với người có TN cao

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2005

Kính gửi: Cụcthuế thành phố Đà Nẵng

Trảlời công văn số 693/CT-TTHT ngày 01/3/2005 của Cục thuế thành phố Đà Nẵng nêumột số vướng mắc về miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân đối với người có thu nhậpcao, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1.Điều 14, Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 của Chính phủ về chính sáchkhuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế,văn hóa, thể thao quy định: “Những người thuộc cơ sở công lập nếu làm thêm giờở các cơ sở ngoài công lập được miễn thuế thu nhập đối với người có thu nhậpcao từ phần thu nhập do cơ sở ngoài công lập chi trả”. Theo quy định trên đâythì, thu nhập làm thêm giờ cho các cơ sở ngoài công lập của những người làm việctrong các cơ sở công lập được miễn thuế thu nhập cá nhân nếu thu nhập đó nằmtrong chương trình đào tạo, hoạt động của các cơ sở ngoài công lập; Riêng đốivới phần thu nhập nhận được do các cơ sở ngoài công lập tự mở thêm không nằmtrong chương trình đào tạo hoặc hoạt động như luyện thi, khám chữa bệnh ngoàigiờ … đều phải chịu thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.

2.Đối với các cơ sở kinh doanh, các dự án được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấpgiấy phép đầu tư, trong đó có quy định miễn thuế thu nhập cá nhân cho các nhà đầutư nếu vẫn còn trong thời hạn ưu đãi thì vẫn tiếp tục được hưởng ưu đãi miễnthuế thu nhập cá nhân theo quy định của Pháp lệnh thuế thu nhập đối với ngườicó thu nhập cao hiện hành.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Đà Nẵng biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP (HC), TNCN

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc