TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 873/CT-TTHT
V/v: Thuế giá trị gia tăng

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

Công ty TNHH Scansia Pacific
Địa chỉ: Lô 24-30, Đường số 1, Khu Công nghiệp Tân Tạo, Q.Bình Tân
Mã số thuế: 0302307213

Trả lời văn bản số 01/KT-SP ngày 05/01/2015của Công ty (Cục Thuế TP nhận ngày 13/01/2015) về khấu trừ thuế giá trị giatăng (GTGT) đối với tài sản cố định (TSCĐ) bị tổn thất do hỏa hoạn, Cục Thuế TPcó ý kiến như sau:

Căn cứ Tiết c.5 Điểm 1.2 Khoản 1 MụcIII Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài Chính hướngdẫn về thuế GTGT quy định khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, tàisản cố định mua vào bị tổn thất, bị hỏng do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bấtngờ không được khấu trừ”.

Căn cứ Thông tư số 60/2007/TT-BTCngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lýthuế;

Căn cứ hướng dẫn của Tổng cục Thuếtại công văn số 3551/TCT-CS ngày 06/10/2011,

Trường hợp Công ty theo trình bày: TSCĐbị tổn thất do hỏa hoạn xảy ra tại Công ty vào ngày 22/8/2009 nay được Công tyBảo hiểm bồi thường bằng hình thức thuê đơn vị thi công xây dựng như hiện trạngban đầu (khi chưa bị hỏa hoạn) thì Công ty không phải loại trừ thuế GTGT đầuvào của TSCĐ đã được bảo hiểm bồi thường (coi như không bị tổn thất).

Đối với TSCĐ đã đưa vào sử dụng bịtổn thất do hỏa hoạn xảy ra vào ngày 27/02/2010 đến nay vẫn chưa được Bảo hiểmbồi thường thì số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ của TSCĐ bị tổn thất làsố thuế GTGT tương ứng với giá trị còn lại trên sổ sách kế toán của TSCĐ đó,Công ty phải kê khai điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào của TSCĐ bị tổn thấtdo hỏa hoạn trên bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào của kỳ kê khai thuế GTGTtháng phát sinh hỏa hoạn (tháng 02/2010). Trường hợp việc điều chỉnh giảm thuếđầu vào tại kỳ kê khai tháng 02/2010 dẫn đến phát sinh số thuế GTGT phải nộptrong tháng 02/2010 thì Công ty thực hiện nộp thuế GTGT trong thời hạn quyđịnh.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KTT số 1;
- Phòng PC;
- Lưu (TTHT, HC).
109 – 2039/15 B.Hang

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga