BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 873/TCHQ-GSQL
V/v Vướng mắc thủ tục Hải quan đối với hàng hóa đăng ký tờ khai một lần

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH Công nghiệpBrother Việt Nam
(Địa chỉ: Khu công nghiệp Phúc Điền - Hải Dương)

Trả lời công văn số 1162/2008/SH-BIVN ngày 03/12/2008 củaCông ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam về vướng mắc khi sử dụng tờ khai xuấtnhập khẩu tại chỗ để áp dụng hình thức đăng ký tờ khai một lần, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

1. Về ngày công chức Hải quan xác nhận vào tiêu chí "đãlàm thủ tục hải quan" trên tờ khai hải quan đối với lô hàng miễn kiểm tra:

Theo hướng dẫn tại Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005của Bộ Tài chính, hướng dẫn tại Quyết định số 928/QĐ-TCHQ ngày 25/05/2006 banhành kèm theo quy trình thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩutại chỗ thì sau khi tiến hành các bước đăng ký tờ khai, kiểm tra tính thuế (nếucó)...công chức hải quan đóng dấu xác nhận đã làm thủ tục hải quan, ký tên đóngdấu công chức vào cả 04 tờ khai hải quan. Như vậy, ngày xác nhận "đã làmthủ tục hải quan" là ngày đăng ký tờ khai hoặc có thể không trùng với ngàyđăng ký tờ khai nhưng phải nằm trong thời hạn hiệu lực của tờ khai.

2. Về hiệu lực của tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ áp dụnghình thức đăng ký tờ khai một lần:

Theo hướng dẫn tại điểm II, mục 2, phần B Thông tư số112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính thì "tờ khai xuất khẩu,nhập khẩu tại chỗ có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm Chi cục Hảiquan làm thủ tục cho doanh nghiệp nhập khẩu ký xác nhận vào 04 tờ khai hảiquan."

Tuy nhiên, đối với trường hợp đăng ký tờ khai 01 lần giaohàng nhiều lần thì hiệu lực tờ khai thực hiện theo hướng dẫn tại điểm I.3.1,mục 2 phần B Thông tư số 112/2005/TT-BTC : "Tờ khai có hiệu lực trong thờihạn hiệu lực của hợp đồng. Hàng gia công có hiệu lực trong hiệu lực của phụ lụchợp đồng. Riêng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có thuế và hàng sản xuất xuấtkhẩu tờ khai có hiệu lực trong thời hạn ân hạn thuế".

Tổng cục Hải quan trả lời để quý công ty được biết và liênhệ với Cục Hải quan có liên quan để được hướng dẫn cụ thể./.

TK.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh