VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 873/TTg –KTN
V/v bổ sung trạm thu phí trên quốc lộ 14 để thu phí hoàn vốn cho dự án nâng cấp, mở rộng đoạn Pleiku - cầu 110 theo hình thức Hợp đồng BOT

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2011

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vậntải (công văn số 2396/BGTVT-TC ngày 26 tháng 4 năm 2011), ý kiến của Bộ Tàichính (công văn số 6716/BTC-HCSN ngày 24 tháng 5 năm 2011), về việc bổ sungtrạm thu phí trên quốc lộ 14 để thu phí hoàn vốn cho dự án nâng cấp, mở rộngđoạn Pleiku - cầu 110 theo hình thức Hợp đồng BOT, Thủ tướng Chính phủ có ýkiến như sau:

Đồng ý như đề nghị của Bộ Giao thôngvận tải và Bộ Tài chính về việc bổ sung quy hoạch và thành lập trạm thu phí sửdụng đường bộ trên quốc lộ 14 tại 02 vị trí km 542 + 800 và km 607 + 500 để thuphí hoàn vốn cho dự án nâng cấp, mở rộng đoạn Pleiku - cầu 110 theo hình thứcHợp đồng BOT. Việc tổ chức thu phí được thực hiện theo đúng các quy định hiệnhành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ
- Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
- Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN(5). Hong (18b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải