VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 8730/VPCP-QHQT
V/v tiếp tục thực hiện các chủ trương, giải pháp thu hút và quản lý vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Chính phủ (Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 7/4/2009)

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2010

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ;
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Xét báo cáocủa Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 8028/BKH-ĐTNN ngày 09 tháng 11 năm2010) về kết quả đạt được sau gần 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết củaChính phủ số 13/NQ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2009 về định hướng, giải pháp thu hútvà quản lý nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, Thủ tướng Chính phủ có ý kiếnnhư sau:

1. Yêu cầucác Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủtịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, căn cứ chứcnăng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các chủtrương, nhiệm vụ, giải pháp lớn đã được Chính phủ đề ra trong Nghị quyết.Trường hợp có những nhiệm vụ, giải pháp được nêu không còn phù hợp với thực tế,Bộ, ngành, địa phương liên quan cần chủ động rà soát, đề xuất kiến nghị nhữngnội dung sửa đổi cần thiết, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủtướng Chính phủ.

2. Giao Bộ Kếhoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan, nghiên cứu thúc đẩyviệc tiếp tục thực hiện các chủ trương, giải pháp và nhiệm vụ nêu tại Nghịquyết (bổ sung những điều chỉnh, sửa đổi cần thiết nếu có để phù hợp với tìnhhình thực tế) dưới hình thức một chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, trình Thủtướng Chính phủ xem xét quyết định.

Văn phòngChính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT CP (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KTTH, KTN, PL, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2). 114

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc