BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------
V/v: Trả lời vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 29/2014/TT-BTC .
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Cần Thơ.
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 953/HQCT-NV ngày 17/6/2014 của Cục Hải quan TP. Cần Thơ về việc vướng mắc thực hiện Thông tư số 29/2014/TT-BTC. Về việc này Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
- Đối với các tờ khai của Công ty TNHH Vinataba-Philip Morris đăng ký năm 2011 đã được Cục trưởng Cục Hải quan TP. Cần Thơ ấn định thuế theo Quyết định số 219/QĐ-HQCT ngày 17/8/2012 thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 205/2010/TT-BTC . Về việc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân TP. Cần Thơ liên quan đếnQuyết định số219/QĐ-HQCT, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan TP. Cần Thơ cần chủ động nghiên cứu, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tài liệu liên quan đến nội dung khởi kiện và theo yêu cầu của Tòa án, đồng thời ủy quyền người có kinh nghiệm, trách nhiệm và nắm rõ vụ việc này để tham gia tố tụng.
- Đối với các tờ khai đăng ký từ ngày 12/4/2014 là ngày Thông tư số 29/2014/TT-BTC có hiệu lực, đề nghị Cục Hải quan TP. Cần Thơ thực hiện theo quy định về phí bản quyền, phí giấy phép liên quan đến hàng hóa nhập khẩu tại Thông tư số 29/2014/TT-BTC ngày 26/2/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, có văn bản trả lời Công ty TNHH Vinataba-Philip Morris.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Cần Thơ biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng TCHQ (để b/cáo);
- Lưu: VT, KTSTQ (03b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường