BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 873TCT/TNCN
V/v: xác định thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao năm 2004

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2005

Kính gửi:

Công ty Liên doanh may OASIS
(Địa chỉ: Ấp Hậu, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM)

Trảlời công văn số 0527/OAS-QTDN ngày 08/3/2005 của Công ty Liên doanh may OASISvề việc xác định thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (gọi tắt là thuếTNCN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổngcục Thuế đã ban hành công văn số 508 TCT/TNCN ngày 17/2/2005 về việc quyết toánthuế thu nhập cá nhân năm 2004, trong đó hướng dẫn:

“Thunhập thường xuyên chịu thuế năm 2004 được xác định: lấy tổng thu nhập chịu thuếcả năm chia cho 12 tháng để tính thu nhập chịu thuế bình quân tháng;

-Thu nhập của 6 tháng đầu năm áp dụng thuế suất theo Biểu thuế lũy tiến từngphần đối với thu nhập thường xuyên quy định tại Thông tư số 05/2002/TT-BTC ngày17/01/2002 của Bộ Tài chính.

-Thu nhập của 6 tháng cuối năm áp dụng thuế suất theo Biểu thuế lũy tiến từngphần đối với thu nhập thường xuyên quy định tại Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày13/8/2004 của Bộ Tài chính”.

Nhưvậy, trường hợp cá nhân có thu nhập thường xuyên 6 tháng đầu năm mỗi tháng 3triệu đồng và 6 tháng cuối năm mỗi tháng 5 triệu đồng (như đã nêu trong côngvăn hỏi) sẽ phải tổng hợp thu nhập cả năm chia cho 12 tháng để tính thu nhậpbình quân tháng và xác định số tiền thuế TNCN phải nộp bằng cách áp vào cácBiểu thuế tương ứng, cụ thể:

-Tổng thu nhập năm 2008: 48 triệu đồng.

-Thu nhập bình quân tháng: 4 triệu đồng

-Thuế thu nhập phải nộp năm 2004: 600.000 đồng, trong đó:

+ 6tháng đầu năm (4tr – 3 tr) x 10% x 6 tháng = 600.000 đồng

+ 6tháng cuối năm: không phải nộp thuế (vì thu nhập chưa đến mức chịu thuế).

Tổngcục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP. HCM
- Lưu: VP (HC), TNCN

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc