BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 874/BGTVT-KHĐT
V/v: Đầu tư xây dựng Cảng Đại Ngãi, tỉnh Sóc Trăng

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

Bộ Giao thông vận tải nhận được văn bản số 104/CTUBND-HCngày 21/01/2009 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc "đề nghị sớm đầu tư xâydựng Cảng Đại Ngãi, tỉnh Sóc Trăng".

Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Cảng Đại Ngãi (Sóc Trăng) thuộc Quy hoạch chi tiết Nhómcảng biển số 6 khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long đã được Thủ tướng Chính phủ phêduyệt tại quyết định số 1024/QĐ-TTg ngày 27/9/2005. Theo quy hoạch được phêduyệt, cảng bao gồm 02 bến cứng cho tàu có trọng tải 5.000 -10.000DWT và 03 bếnphao cho tàu 10.000 - 20.000DWT. Việc đầu tư, xây dựng cảng Đại Ngãi đồng bộvới tiến trình đầu tư xây dựng Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu làphù hợp và cần thiết, do vậy về chủ trương, Bộ Giao thông vận tải thống nhất vàủng hộ đề nghị của tỉnh về việc đầu tư xây dựng cảng này.

2. Đây là cảng địa phương, do Tỉnh chủ trì đầu tư, đề nghịTỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ để được hỗ trợ. Bộ GTVT sẽ phối hợp với Tỉnhbáo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét giải quyết.

Bộ GTVT thông báo để UBND tỉnh Sóc Trăng biết và phối hợpthực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: KHĐT, TC;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Lưu VT, KHĐT (03).

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng