BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 874/TCHQ-GSQL
V/v kiểm tra, rà soát C/O không ghi giá FOB

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Trong thời gian vừa qua, Tổng cục Hải quan đã kiểm tra, pháthiện nhiều trường hợp lô hàng nhập khẩu có C/O không hợp lệ vẫn được cơ quanhải quan chấp nhận cho hưởng ưu đãi đặc biệt theo các Hiệp định thương mại tựdo mà Việt Nam đã tham gia, trong đó đáng chú ý là các C/O không ghi trị giáFOB tại ô số 9. Tổng cục yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiệnngay các nội dung sau:

1. Tiến hành kiểm tra, rà soát các tờ khai nhập khẩu đãthông quan có C/O (mẫu D, E, AK) đã được chấp nhận nhưng trên C/O không ghi trịgiá FOB tại ô số 9 và thực hiện truy thu (theo thuế suất không phải ưu đãi đặcbiệt) trong phạm vi 365 ngày kể từ ngày kiểm tra, phát hiện.

2. Chấn chỉnh việc kiểm tra C/O đối với hàng nhập khẩu theocác quy định hiện hành và các hướng dẫn của Tổng cục Hải quan.

3. Tổng hợp và báo cáo thống kê các trường hợp nêu trên vềTổng cục (qua Vụ GSQL) trước ngày 15/03/2009 theo bảng dưới đây:

STT

Số TK

Loại C/O (mẫu D,E,AK), số tham chiếu C/O

Ngày cấp

Mặt hàng

Số thuế truy thu

Tổng cục thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh