BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 874/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN đối với lĩnh vực xã hội hóa.

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Công ty CP Đầu tư phát triển rau sạch Sông Hồng.
(Đ/c: P809 Tòa nhà 262 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội);

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 441/CV-RSSHngày 12/12/2012 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển rau sạch Sông Hồng (Côngty) về hướng dẫn chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động tronglĩnh vực môi trường. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 3 Điều 15 Chương IV Nghị địnhsố 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ và Điểm 3 MụcII Phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quyđịnh: “Thuế suất 10% trong suốt thời gian hoạt động đối với phần thu nhập củadoanh nghiệp có được từ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề,y tế, văn hóa, thể thao và môi trường (sau đây gọi chung là lĩnh vực xã hộihóa). Danh mục chi tiết các hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa được thực hiệntheo danh mục do Thủ tướng Chính phủ quy định.”

Tại khoản 2 Điều 16 Chương IV Nghị địnhsố 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ và Điểm 2 MụcIII Phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính:“2. Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 năm tiếp theo đối vớidoanh nghiệp thành lập mới trong lĩnh vực xã hội hóa thực hiện tại địa bànkhông thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệtkhó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.”

Tại điểm 3 Điều 20 Chương V Nghị địnhsố 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ và điểm 5 PhầnI Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định:“Doanh nghiệp có hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa trước ngày 1/1/2009 màđang áp dụng mức thuế suất cao hơn mức 10% thì được chuyển sang áp dụng thuế suất10% đối với hoạt động này kể từ ngày 1/1/2009.”.

Ngày 20/08/2009, Bộ Tài chính đã có công văn số 11660/BTC-TCT ngày 20/08/2009 hướng dẫn về áp dụng chính sách thuế TNDN đối vớilĩnh vực xã hội hóa theo Luật thuế TNDN hiện hành và các văn bản hướng dẫn thihành Luật thuế TNDN.

Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Thuế thành phố Hà Nộiđể được hướng dẫn theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Cường