TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 874/TCT-DNNN
V/v: Kê khai nộp thuế (GTGT) đối với hoạt động bưu chính, viễn thông

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Lâm Đồng

Trả lời công văn số 18/CT-TTHT ngày 5/1/2006 của Cục thuế tỉnh Lâm Đồng về việc kê khai nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động bưu chính, viễn thông; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ nội dung tại điểm 5.2 công văn số 1657 TCT/DNNN ngày 7/6/2004 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về kê khai và nộp thuế GTGT đối với hoạt động bưu chính viễn thông theo quy định tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì: Khi thực hiện phân chia doanh thu giữa các đơn vị thành viên của Tổng công ty Bưu chính viễn thông các đơn vị phải sử dụng hóa đơn GTGT, đồng thời các đơn vị thực hiện kê khai hạch toán thuế GTGT đầu ra tương ứng với doanh thu được phân chia.

Theo nội dung nêu trên, trường hợp Bưu điện tỉnh Lâm Đồng cung cấp dịch vụ cho các đơn vị thành viên của Tổng công ty hoặc ngược lại thì Bưu điện tỉnh và đơn vị thành viên phải xuất hóa đơn GTGT và nộp thuế GTGT đầu ra đối với phần dịch vụ mà Bưu điện tỉnh và các đơn vị thành viên đã cung cấp cho nhau theo quy định. Các đơn vị thành viên của Tổng công ty không thực hiện kê khai và nộp thuế GTGT theo tỷ lệ là 3% trên doanh thu.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Lâm Đồng biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bưu điện tỉnh Lâm Đồng;
- Lưu: VT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc