B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8743/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Mặt Trời PhúQuốc.
(S 159, đường Nguyễn Văn Cừ, khu phố 8,thị trấn An Thi,huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang)

Trả lời côngvăn s 52/2010/XNK/HQ/PQ năm 2015 của Công ty TNHH MặtTrời Phú Quốc về việc miễn thuế nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố địnhcho dự án đu tư Khu du lịchsinhthái và nghỉ dưỡng cao cp bãi Khem Mặt Trời Phú Quốc, saukhi trao đổi ý kiến với Vụ Chính sách thuế, VụPháp chế (Bộ Tài chính),Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 6, khoản 9, khoản 18 Điều12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ; căn cứ điểm 54 Phụ lụcDanh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành kèm Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ, thì hàng hóa nhập khẩu của dự ánđầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp bãi Khem Mặt TrờiPhú Quốc của Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc vừa là dự án ưu đãi đầu tư vàokhách sạn, khu du lịch sinh thái nên thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư quy định tạikhoản 9 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP vừa đầu tư vào địa bàn có điều kiệnkinh tế xã hội đặc biệt khó khăn nên thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tạikhoản 6 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ;

Căn cứ khoản 2 Điều 83 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định: “Trongtrường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lựcpháp lý cao hơn”.

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu của dự án Khu du lịchsinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp bãi Khem Mặt Trời Phú Quốc của Công ty TNHH MặtTrời Phú Quốc thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nênthuộc đối tượng miễn thuế theo quy định tại khoản 6 Điều 12 Nghị định87/2010/NĐ-CP Trường hợp phạm vi hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án bao gồm cảhàng hóa thuộc khoản 9 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP và phù hp với ngành nghề, lĩnh vực đầu tư, mụctiêu, quy mô của dự án, các điều kiện về tài sản cố định quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC thì các hàng hóa thuộc khoản 9 Điều 12 này cũng được miễn thuếnhập khẩu theo khoản 6 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP (không loại trừ các mặthàng nhập khẩu tạo tài sản cố định thuộc phụ lục II ban hành kèm theo Nghđịnh 87/2010/NĐ-CP ).

Thủ tục đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế,hồ sơ, thủ tụcmiễn thuế, quyết toán Danh mụcmiễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều104, Điều 105 và Điều 106 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của BộTài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Mặt TrờiPhú Quốc biết vàthực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, TXNK-CS - Ly (03 bản).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái