VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 8745/VPCP-KGVX
V/v hoàn thiện Nghị định về chế độ phụ cấp ưu đãi trong ngành y tế

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2010

Kính gửi: Bộ Y tế

Xét đề nghị của Bộ Y tế (Tờ trình số 765/TTr-BYT ngày 21/9/2010) về Dự thảo Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãitheo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập vàviên chức làm chuyên môn y tế tại các cơ quan, đơn vị, trường học, Phó Thủtướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Bộ Y tế hoàn thiện Dự thảo Nghị địnhtheo hướng đối với công chức viên chức không trực tiếp làm chuyên môn y tế;viên chức y tế làm công tác quản lý phục vụ tại các đơn vị sự nghiệp y tế nóichung (trừ đối tượng làm công tác quản lý phục vụ tại các chuyên khoa HIV/AIDS,phong, lao, tâm thần, giải phẫu bệnh lý, pháp y); lao động hợp đồng; viên chứclàm công tác chuyên môn y tế tại cơ quan, đơn vị, trường học thì đơn vị căn cứvào đặc thù công việc và nguồn thu để tự xem xét, quyết định nhưng không vượtquá mức quy định đối với người có điều kiện làm việc tương đương tại đơn vịtheo quy định của Nghị định này; áp dụng phụ cấp ưu đãi nghề là 60% đối vớiviên chức làm công việc xét nghiệm, phòng chống bệnh truyền nhiễm; kiểm dịch ytế biên giới.

Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện Dựthảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để BộY tế biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTTg Nguyễn Sinh Hùng (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT;
các Vụ: PL, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3), Nh 17

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ