B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8746/TCHQ-TXNK
V/v xử lý nợ phạt chậm nộp thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk.

Trả lời công văn số 822/HQĐL-NV (kèm hồ sơ) ngày09/9/2015 của Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk về việc đề nghị xóa nợ tiền phạt chậm nộpthuế của Công ty TNHH Văn Nguyên. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Khoản 26 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều củaLuật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 quy định như sau:

1.Các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuếbao gồm:

a) Trích tiền từ tài khoản của đi tượng bị cưng chế thi hành quyết địnhhành chính thuế tại Kho bạcNhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụngkhác; yêu cầu phong tỏa tài khoản;

b) Khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập;

c) Dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu;

d) Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng;

đ) Kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên theoquy định của phápluật;

e) Thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưng chế thi hành quyết định hànhchính thuế do tổ chức, cá nhân khác đang nắm giữ;

g) Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề.”

Do đó, theo quy định dẫn trên thì hồ sơ Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk đề nghị xóa nợ tiềnthuế chưa áp dụng tất cả các biện pháp cưỡng chế (biện pháp đ, e), vì vậy, chưađủ cơ sở xem xét xóa nợ.

Khoản 3 Điều 54 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định như sau:

“Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động chưa hoàn thànhnghĩa vụ nộp thuế thì phần thuế nợ còn lại do chủ sở hữu doanh nghiệp chịutrách nhiệm nộp.”

Căn cứ quy định dẫn trên, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk phối hợp vớicác cơ quan chức năng, áp dụng cácbiện pháp cưng chế yêu cầu chủ doanhnghiệp nộp đủ s tin còn nợ vào ngân sách nhà nước.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh ĐắkLắk biết và thựchiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
- Lưu: VT, TXNK, Tĩnh (3b).

TL. TNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang