VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 8748/VPCP-KTN
V/v chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy xử lý khí Cà Mau

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khíViệt Nam (công văn số 10512/DKVN-HĐTV ngày 18 tháng 11 năm 2010) về chủ trươngđầu tư Dự án Nhà máy xử lý khí Cà Mau, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao choBộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xem xét, báocáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để cáccơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Vụ TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3b), GL (19b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý