BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 875/BNN-TC
V/v: thực hiện NQ số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2011

Kính gửi: Bộ Tài chính

Phúc đáp công văn số 2904/BTC-CSTngày 4/3/2011 của Bộ Tài chính v/v thực hiện Nghị Quyết số 57/NQ-CP ngày15/12/2010 của Chính Phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến nhưsau:

Thực hiện yêu cầu đơn giản hóa thủtục hành chính theo Nghị Quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ, BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát vàxây dựng dự thảo các Đề án về thu phí, lệ phí trong các lĩnh vực: Giống câytrồng, Công tác thú y, Quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản,cụ thể:

+ Đối với Đề án thu phí, lệ phí quảnlý chất lượng nông lâm sản và thủy sản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônđã phối hợp với Bộ Tài chính trong việc ban hành Thông tư số 199/2010/TT-BTCngày 13/12/2010 thay thế Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7/2008. Về cơbản, Thông tư 199/2010/TT-BTC đã đáp ứng được yêu cầu đơn giản hóa thủ tục hànhchính theo Nghị Quyết số 57/NQ-CP đối với lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâmsản và thủy sản và không cần phải chỉnh sửa.

Riêng mức thu phí kiểm tra cấp lạiđăng ký lưu hành sản phẩm thuốc thú y, chế phẩm sinh học, hóa chất dùng trongnuôi trồng thủy sản được qui định tại Mục D, Phụ lục 4 Thông tư số199/2010/TT-BTC đề nghị được điều chỉnh giảm từ 807.500 đồng/lần/sản phẩmxuống còn 500.000 đồng/lần/sản phẩm(đối với doanh nghiệp đăng ký lại khôngphải do nguyên nhân thay đổi mặt bằng và quy trình sản xuất).

+ Đối với Đề án thu phí trong côngtác thú y: Sau khi rà soát lại các nội dung thu phí, lệ phí tại Thông tư số 136/2010/TT-BTC ngày 13/9/2010 và Thông tư số 199/2010/TT-BTC ngày 13/12/2010,nhằm đáp ứng yêu cầu tại Nghị Quyết số 57/NQ-CP của Chính phủ, Cục Thú y thuộcBộ đã có Đề án sửa đổi gửi Bộ Tài chính tại công văn số 347/TY-TC ngày 14/3/2011(công văn phô tô kèm theo).

+ Đối với Đề án thu phí trong lĩnhvực giống cây trồng: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có sự chỉ đạocác đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện, tuy nhiên đây là lĩnh vực rộng, cầncó thời gian để thảo luận và lấy ý kiến thống nhất, nhằm khi ban hành phù hợpvới thực tiễn. Do đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ gửi Đề án sửađổi lĩnh vực này trong thời gian sớm nhất.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn gửi Bộ Tài chính để nghiên cứu, ban hành theo thẩm quyền quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (b/c);
- Vụ Chính sách thuế-BTC;
- Vụ Pháp chế;
- Tổng cục TS;
- Nafiqaved;
- Cục: Thú ý; Trồng Trọt; BVTV;
- Lưu: VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần