BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 875/LĐTBXH-TL
V/v Chế độ tiền lương và phụ cấp đối với công trình xây dựng Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Tổng công ty Dầu khí Việt Nam

Trả lời công văn số 74/CV-HĐQT ngày 14/01/2003; công văn số 450/CV-HĐQT ngày 19/3/2003 của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 2349 TC/CSTC ngày 17/3/2003, Bộ Lao động-Thương binh và xã hội có ý kiến như sau:

1. Thoả thuận áp dụng chế độ tiền lương và các khoản phụ cấp đối với cán bộ, nhân viên làm việc tại Ban quản lý dự án công trình xây dựng Nhà máy lọc dầu Dung quất tại tỉnh Quảng Ngãi thuộc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam như sau:

a) Được áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương tối thiểu không vượt quá 2 lần so với mức lương tốt thiểu chung do Chính phủ quy định tại Nghị định số 03/2001/NĐ-CP ngày 11/01/2001 của Chính Phủ.

b) Được áp dụng các chế độ phụ cấp lương sau:

- Phụ cấp lưu động, mức 0,4 so với mức lương tối thiểu chung.

- Phụ cấp thu hút áp dụng trong năm 2003, mức 50% so với mức lương cấp bậc, chức vụ, chuyên môn, nghiệp vụ.

Đối tượng và cách tính trả các chế độ phụ cấp nói trên được thực hiện theo các Thông tư hướng dẫn thực hiện của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội.

2. Các chế độ phụ cấp nêu tại điểm 1 nói trên được thực hiện từ ngày 01/03/2003. Trong thời gian áp dụng các chế độ phụ cấp nói trên, nếu Nhà nước thay đổi chế độ phụ cấp thì áp dụng theo quy định mới.

3. Nguồn kinh phí chi trả tiền lương và các chế độ phụ cấp lương nêu trên lấy từ kinh phí quản lý dự án theo quy định.

Đề nghị Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu khí Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng