BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 875/TCHQ-GSQL
V/v làm thủ tục tạm nhập - tái xuất xe mô tô

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan Tây Ninh

Ngày 12/02/2009, Tổng cục Hải quan nhận được công văn củaCông ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Hà Thành đề ngày 12/02/2009 đề nghị cho phép làmthủ tục tái xuất theo đường biển từ cảng Hải Phòng tới cảng Oslo, Na Uy cho 01xe mô tô của ông Jonny Hersel, quốc tịch Na Uy, hộ chiếu số: 25085370 tạm nhậpvào Việt Nam theo dạng du lịch tự do qua cửa khẩu Mộc Bài có số tờ khai 147/TN /HQCK Mộc Bài, ngày 23/01/2009 và giấy đăng ký xe mô tô tạm thời số:002189 cấp ngày 23/11/2009 do CA tỉnh Tây Ninh cấp; Về việc này, Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

- Theo qui định của Hiệp định vận tải đường bộ ký kết vớicác nước láng giềng: PTVT của tổ chức, cá nhân nằm ngoài Hiệp định như xe ô tô,xe gắn máy của tổ chức, cá nhân nước thứ 3 thì Chính phủ chưa qui định cơ quannào là cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Việc cấp phép của Công an Tây Ninh choxe mô tô nêu trên là trái thẩm quyền và không đúng quy định.

- Yêu cầu Cục Hải quan Tây Ninh chấn chỉnh Chi cục Hải quanCửa khẩu Mộc Bài trong việc tiến hành thủ tục cho PTVT: kiểm tra kỹ giấy phép,thẩm quyền cấp phép và thực hiện đúng thủ tục tạm nhập tái xuất PTVT theo quiđịnh.

- Quá trình thực hiện, có gì vướng mắc yêu cầu báo cáo kịpthời về Tổng cục Hải quan (qua Vụ GSQL) để xin ý kiến giải quyết.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Tây Ninh biết vàthực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh