VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 875/VPCP-KGVX
V/v bổ sung đối tượng hưởng phụ cấp thâm niên nghề thanh tra

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:

- Bộ Nội vụ;
- Thanh tra Chính phủ.

Xét đề nghị của Thanh tra Chính phủ (công văn số 139/TTCP-TCCB ngày 19 tháng 01 năm 2012) về bổ sung chế độ phụ cấp thâm niênnghề đối với người thuộc cơ quan thanh tra nhà nước các cấp, Phó Thủ tướng VũVăn Ninh có ý kiến như sau:

Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Thanh tra Chính phủ vàcác Bộ liên quan nghiên cứu về sự cần thiết, tính hợp lý của việc bổ sung chếđộ phụ cấp đối với những người thuộc cơ quan thanh tra nhà nước các cấp nhưngchưa được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra để đưa vào Đề án cải cách chính sáchtiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn2012-2020.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết vàthực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTg CP;
- Các Bộ: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN; Cổng TTĐT;
các Vụ: KTTH, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3), Nh. 25

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam