BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8752/TCHQ-GSQL
V/v thẩm quyền quyết định tại khoản 4 Điều 64 Luật Hải quan

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố HảiPhòng.

Trả lời công văn số 5995/HQHP-GSQL ngày 12/8/2015 vềviệc thẩm quyền quyết định tại khoản 4 Điều 64 Luật Hải quan của Cục Hải quanThành phố Hải Phòng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ vào nội dung công văn số 5995/HQHP-GSQL ngày12/8/2015 và công văn số 6769/HQHP-GSQL ngày 11/9/2015, Tng cục Hải quan đồng ý với đề xuấtnêu tại công văn số 5995/HQHP-GSQL ngày 12/8/2015 của Cục Hải quan Thành phố HảiPhòng. Cụ thể là:

1. Việc chuyển tải hàng hóa từ container sang xe chuyên dụng phải thực hiện tại khu vực giám sát của cơ quan hải quan.

2. Thủ tục hải quan thực hiện theo Điều 51 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày25/3/2015 và công văn số 10169/BTC-TCHQ ngày 27/7/2015 về việc hướng dẫn thủ tụchải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Quý cục biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, GSQL (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha