BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8756/TCHQ-GSQL
V/v khai bổ sung số và ngày cấpC/O trên tờ khai nhập khẩu

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Procter &Gamble Đông Dương.
(Đ/c: KCN ĐồngAn, Phường Bình Hòa, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương)

Trả lời công văn số 0408/CV-PGI-2015 ngày 04/8/2015 củaCông ty trình bày việc không khai báo số và ngày cấp C/O theo quy định trên 271tờ khai nhập khẩu và đề nghị xem xét cho phép không phải khai bổ sung các thôngtin trên, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Tổng cục Hải quan chấp nhận đề nghị của Công ty về việc không phải khaibổ sung thông tin số tham chiếu và ngày cấp C/O đối với 271 tờ khai tại danhsách đính kèm công văn số 0408/CV-PGI-2015 dẫntrên.

- Đối với những tờ khai phát sinh sau này, đề nghị Công ty khai đầy đủthông tin theo quy định tại các Phụ lục của Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, GSQL (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn