BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 876/BNN-TCTL
V/v tăng cường giải pháp bảo đảm nguồn nước phục vụ gieo cấy lúa Đông Xuân 2020-2021

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phHà Nội

Đbảo đảm nguồn nước phục vụ gieo cấy lúa Đông Xuân khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã thực hiện 02 đợt điều tiết các hồ chứa thủy điện để bổ sung nước cho hạ du theo đúng lịch ly nước được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tại Văn bản số 8278/TB-BNN-TCTL ngày 30/11/2020.

Do nguồn nước được duy trì tương đối thuận lợi cho các công trình thủy lợi hoạt động và từ ngày 8-10/2/2021, đã có mưa trên diện rộng với tổng lượng mưa cả đợt bình quân phổ biến từ 35-55mm nên diện tích có nước tính đến ngày 16/2/2021 toàn vùng là 488.802ha, đạt 93,6%; trong đó, hầu hết các địa phương đã lấy nước đạt 100% kế hoạch hoặc chỉ còn lại một số diện tích cấp nước từ nguồn không phụ thuộc vào dòng chảy bổ sung từ các hồ chứa thủy điện. Riêng Thành phố Hà Nội mới chỉ đạt 81% kế hoạch, đặc biệt các huyện Phúc Thọ, Quốc Oai, thị xã Sơn Tây có nguồn nước lấy từ sông Hồng qua hệ thống thủy lợi Phù Sa đang ở mức thấp (đạt gần 60%).

Để đảm bảo yêu cầu cung cấp đủ nước phục vụ gieo cấy và tiết kiệm nguồn nước từ các hồ chứa thủy điện, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi và các địa phương khẩn trương có phương án bảo đảm nguồn nước phục vụ gieo cấy, ưu tiên sử dụng nước từ các hồ chứa thủy lợi và tận dụng tối đa nguồn nước xả từ các hồ chứa thủy điện.

2. Báo cáo nhu cầu lấy nước trong Đợt 3 lấy nước (kế hoạch thực hiện từ 0h ngày 22/2 đến 24h ngày 27/2/2021) về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Tổng cục Thủy lợi) trước ngày 19/2/2021 để làm cơ sở điều tiết nước phù hợp với yêu cầu lấy nước và bảo đảm tiết kiệm nguồn nước.

Trân trọng đề nghị Quý Ủy ban phối hợp tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:- Như trên;
- BT Nguyễn Xuân Cường (để b/c);
- TTr Lê
Quốc Doanh;
- Sở NN & PTNT Hà Nội;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- L
ưu VT, TCTL. (5b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Hiệp

 

>> Xem thêm:  Mẫu công văn đề nghị thanh toán công nợ mới năm 2022 ? Cách viết công văn yêu cầu trả nợ, tiền ?