BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 876/BNN-XD
V/v: tổng hợp những khó khăn vướng mắc và kiến nghị sửa đổi Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2011

Kínhgửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Phúc đáp văn bảncủa Bộ Kế hoạch và Đầu tư số 1407/BKHĐT-QLĐT ngày 08/3/2011v/v tổng hợpnhững khó khăn vướng mắc và kiến nghị sửa đổi Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày16/4/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

- Hiện nay Bộkhông có dự án nào thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày16/4/2009.

- Đồng tình vớidự kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về sửa đổi bổ sung Thông tư 03/2009/TT-BKH ng ày 16/4/2009 để phù hợp với các quy định hiện hành.

Trên đây là mộtsố ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đề nghị quý Bộ xem xét,hoàn thiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục XD (CĐ, TĐ);
- Lưu VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng