CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 876/CP-QHQT
V/v Dự án Qui tắc xuất sứ do Chính phủ Thụy Điển tài chợ

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

- Uỷ ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế Quốc tế,
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Thương mại.
- Tư pháp, Tài chính (Tổng cục Hải quan)
- Phòng Thương mại và Công nghiệp
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Uỷ ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế Quốc tế (công văn 114/UB-VP ngày 23 tháng 6 năm 2003) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 2885 BKH/KTĐN ngày 15 tháng 5 năm 2003) về việc xin phép thực hiện dự án Qui tắc xuất sứ do Thuỵ Điển tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Uỷ ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế Quốc tế thực hiện dự án Hỗ trợ Kỹ thuật Việt Nam về Qui tắc xuất sứ do Chính phủ Thuỵ Điển tài trợ với tổng kinh phí không vượt quá 1,8 Tr SEK.

2. Giao uỷ ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế Quốc tế chủ trì và Phối hợp với các Bộ; Thương mại, Tư pháp, Tài chính (Tổng cục Hải quan), Phòng Thương mại và Công nghiệp để thực hiện dự án này.

3. Uỷ ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế Quốc tế cần thành lập và xây dựng quy chế hoạt động của Ban quản lý dự án, đồng thời lập kế hoạch phối hợp giữa các cơ quan tham gia dự án và đối tác phía Thuỵ Điển ngay sau khi dự án được lãnh đạo Uỷ ban phê duyệt nội dung./.

KT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan