TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 876/GSQL-GQ1 V/v xuất khẩu than

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2016

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh QuảngBình.

Trả lời công văn số 504/HQQB-NV ngày 15/6/2016 của CụcHải quan tỉnh Quảng Bình về việc xuất khẩu than, Cục Giám sát quản lý về Hảiquan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến việc này, ngày 18/01/2016 Bộ CôngThương đã có công văn số 533/BCT-TCNL báo cáo và đề nghị Thủ tướng Chính phủcho phép Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty Đông Bắcthực hiện xuất khẩu than chất lượng cao mà trong nước chưa có nhu cầu sử dụnghoặc sử dụng không hết sang các thị trường truyền thống trong giai đoạn2016-2020.

Tại văn bản trả lời số 2758/VPCP-KTN ngày 22/4/2016,Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ NguyễnXuân Phúc. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ Công Thương tạivăn bản số 533/BCT-TCNL ngày 18 tháng 1 năm 2016 về kế hoạch xuất khẩu than năm2016 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty Đông Bắcđồng thời giao Bộ Công Thương chỉ đạo thực hiện cân đối cung cầu, xuất nhập khẩuthan gắn với việc xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5năm của hai đơn vị này.

Như vậy, theo công văn số 2758/VPCP-KTN dẫn trên, Thủtướng Chính phủ chỉ đồng ý cho Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Namvà Tổng công ty Đông Bắc được phép xuất khẩu than chất lượng cao giai đoạn2016-2020 mà không nhắc đến việc đồng ý cho các doanh nghiệp mua lại than củahai đơn vị này được phép xuất khẩu. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình thựchiện đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quantrả lời để đơn vị biết./.


- Như trên;

KT. CỤC TRƯỞNG