BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
KHÁM, CHỮA BỆNH
------------------
V/v: Tăng cường công tác khám, chữa bệnh trong dịp Quốc khánh 2-9.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2012

Kính gửi:
- Các bệnh viện, viện có giường trực thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Y tế các Bộ, ngành.

Nhằm bảo đảm tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân trong dịp Quốc khánh 2-9, Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế đề nghị các bệnh viện và viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các Bộ, ngành thực hiện tốt những công việc sau đây:
1. Có kế hoạch đảm bảo công tác điều trị, phục vụ người bệnh và an ninh trật tự trong các cơ sở khám, chữa bệnh. Tổ chức trực đầy đủ theo 4 cấp: trực lãnh đạo, trực chuyên môn, trực hành chính - hậu cần và trực bảo vệ - tự vệ. Có kế hoạch về phòng chống cháy nổ, thảm họa, tai nạn hàng loạt; hỗ trợ kỹ thuật cho tuyến dưới, tham vấn về chuyên môn khi cần thiết.
2. Chủ động đối phó tình hình dịch bệnh có thể xảy ra. Có phương án thường trực, dự trữ cơ số thuốc, dịch truyền, vật tư, hóa chất, bố trí cơ số giường bệnh và các phương tiện cấp cứu hiện có để sẵn sàng đáp ứng khi dịch xảy ra.
3. Tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh cho nhân dân: Dự trữ đủ thuốc, máu, dịch truyền và các phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ cấp cứu, khám chữa bệnh trong dịp Quốc khánh 2-9. Bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ bất cứ trường hợp cấp cứu nào. Trường hợp cần chuyển viện phải xử lý cấp cứu ban đầu ổn định, giải thích đầy đủ cho người bệnh/người nhà người bệnh.
4. Đối với các trường hợp bất thường như xảy ra dịch; Ngộ độc hàng loạt; Tai nạn, thảm họa cấp cứu hàng loạt. v.v. đề nghị báo cáo khẩn về Cục quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế. Địa chỉ nhận báo cáo: ThS. Cao Đức Phương. Điện thoại di động: 094.3237333 Fax: 04.62732289; Email: phuongcaoduc@gmail.com
5. Các công tác khác thực hiện theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Văn phòng Bộ (để phối hợp);
- Website kcb.vn
- Lưu: VT, NV.
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phạm Đức Mục