BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 876/TCHQ-GSQL
V/v làm thủ tục tạm nhập-tái xuất xe mô tô.

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Công An Tây Ninh (Phòng CSGT)

Ngày 12/02/2009, Tổng cục Hải quan nhận được công văn củaCông ty TNHH Giao nhận Vận Tải Hà Thành đề ngày 12/02/2009 đề nghị cho phép làmthủ tục tái xuất theo đường biển từ cảng Hải Phòng tới cảng Oslo, Na Uy cho 01xe mô tô của ông Jonny Hersel, quốc tịch Na Uy, hộ chiếu số: 25085370 tạm nhậpvào Việt Nam theo dạng du lịch tự do qua cửa khẩu Mộc Bài có số tờ khai 147/TN /HQCK Mộc Bài, ngày 23/01/2009 và giấy đăng ký xe mô tô tạm thời số:002189 cấp ngày 23/11/2008 do CA tỉnh Tây Ninh cấp. Về việc này, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

- Theo qui định của Hiệp định vận tải đường bộ ký kết vớicác nước láng giềng: PTVT của tổ chức, cá nhân nằm ngoài Hiệp định như xe ô tô,xe gắn máy của tổ chức, cá nhân nước thứ 3 nhập cảnh vào Việt Nam vì mục đíchphi thương mại thì Chính phủ chưa qui định cơ quan nào là cơ quan có thẩm quyềncấp phép. Do vậy việc cấp phép của Phòng Cảnh sát Giao thông –Công an Tây Ninhcho xe mô tô nêu trên là chưa đúng các qui định liên quan.

- Đối với PTVT xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu biên giới củaTây Ninh, đề nghị Công an Tây Ninh thực hiện việc cấp phép theo đúng các quiđịnh hiện hành.

Tổng cục Hải quan xin thông báo để Phòng Cảnh sát Giaothông-Công an Tây Ninh được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Lưu VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh