THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 876/TTg-KTN
V/v Dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch, đường Vành đai 3, thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2015

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của BộGiao thông vận tải (văn bản số 5330/BGTVT-ĐTCT ngày 27 tháng 4 năm 2015), ýkiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3257/BKHĐT-KCHTĐT ngày 27 tháng 5năm 2015) về phương án đầu tư Dự án xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch, đườngVành đai 3, thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý đề nghịcủa Bộ Giao thông vận tải tại văn bản nêu trên về hình thức thực hiện đối vớikhoản vay EDCF cho Dự án thành phần 1A và hỗ trợ bằng quyền thu phí để thựchiện Dự án thành phần 1B.

2. Về hình thứclựa chọn nhà đầu tư Dự án thành phần 1B: Bộ Giao thông vận tải thực hiện theođúng thỏa thuận đã ký với Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHQT, TH;
- Lưu: VT, KTN (3b).Ha

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải