BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 877/BNN-TCTL
V/v xác định dự án ưu tiên theo Chương trình biến đổi khí hậu SP-RCC.

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được công văn số 1056/VPCP-KTTH ngày 01/02/2013 của Văn phòng Chính phủ đề nghị có ý kiến vềviệc đầu tư xây dựng kè chống sạt lở bờ Bắc sông Vệ, thôn Thế Bình, xã NghĩaHiệp, huyện Tư Nghĩa theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tại vănbản số 301/TTr-UBND ngày 22/01/2013. Về việc này, Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn có ý kiến như sau:

Dự án kè chống sạt lở bờ Bắc sông Vệ, thôn Thế Bình, xãNghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa theo đề nghị của Tỉnh tại công văn nêu trên khôngthuộc danh mục các dự án ưu tiên thực hiện theo Chương trình biến đổi khí hậuSP-RCC đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Văn bản số 1443/TTg-HTQT ngày19/9/2012. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc xây dựng đề xuất dự ántheo Hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 3939/BTNMT-KTTVBĐKH ngày 25/10/2011, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩmđịnh, xác định danh mục dự án ưu tiên, làm cơ sở để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tàichính tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định tạiĐiều 2 Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 04/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ phêduyệt tiêu chí đánh giá dự án ưu tiên theo Chương trình ứng phó với biến đổikhí hậu (SP-RCC).

Đề nghị quý Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng chính phủ;
- Bộ Tài chính, KH&ĐT, TN&MT;
- Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Kạn;
- Lưu: VT, TCTL (VT, ĐĐ-5b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng