CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 877/CP-QHQT
V/v Phê duyệt Hiệp định khuyến khích vào bảo hộ đầu tư với Quỹ OPEC

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tư pháp, Tài chính.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 630/NHNN-QHQT ngày 16 tháng 6 năm 2003) về việc phê duyệt Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư với Quỹ OPEC, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư đã ký giữa CHXHCN Việt Nam và Quỹ OPEC Phát triển Quốc tế.

2. Giao Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại với Quỹ OPEC về việc Chính phủ CHXHCN Việt Nam đã phê duyệt Hiệp định này: Bộ Tư pháp cấp ý kiến pháp lý cho Hiệp định đã ký.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục cần thiết để đảm bảo Hiệp định đã ký có hiệu lực và triển khai thực hiện.

KT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan