BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 877/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc thu đòi nợ thuế của doanh nghiệp nội địa hóa

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2013

Kính gửi: CụcHải quan TP Hà Nội.

Trảlời công văn số 247/HQHN-TXNK ngày 30/01/2013 của Cục Hải quan TP Hà Nội vềvướng mắc thu đòi nợ thuế của doanh nghiệp nội địa hóa Công ty CP Ô tô TMT,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việcquyết toán thuế theo tỷ lệ nội địa hóa xe hai bánh gắn máy năm 2001, Tổng cụcHải quan đã có công văn số 3157/TCHQ-KTTT ngày 12/6/2007 hướng dẫn thực hiện.Căn cứ theo quy định tại Điều 92, Điều 93 Luật Quản lý thuế, đề nghị Cục Hảiquan TP Hà Nội thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chínhthuế để thu hồi đủ tiền thuế nợ, tiền phạt chậm nộp thuế vào ngân sách nhànước.

Tổngcục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP Hà Nội biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường