BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 877/TCT-CS
V/v phát hành biên lai thu thuế tự in

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Cục Đăng kiểm Việt Nam

Trả lời công văn số 2567/ĐKVN-TCngày 11/12/2012 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc điều kiện phát hành biên laithu phí sử dụng đường bộ tự in, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Về việc sử dụng biên lai thu phítự in.

Căn cứ chính sách phí, lệ phí hiệnhành thì việc quy định cho phép các cơ quan thu phí, lệ phí thuộc NSNN được sửdụng loại biên lai tự in từ chương trình máy tính của đơn vị khi thu tiền phí,lệ phí là để tạo sự thuận lợi, giúp cho các cơ quan thu phí, lệ phí được chủđộng hơn trong quá trình thực hiện. Tuy nhiên, phí, lệ phí là khoản thu củaNSNN, biên lai thu phí, lệ phí là một trong những loại ấn chỉ thuế, đòi hỏiphải được quản lý, kiểm soát nghiêm ngặt.

Do vậy, đối với các Trung tâm Đăngkiểm xe cơ giới không sử dụng phần mềm kế toán do Cục Đăng kiểm Việt Nam xâydựng và cài đặt thì không được phép sử dụng biên lai thu phí tự in từ máy tínhcủa mình. Các đơn vị này phải sử dụng loại biên lai thu phí đặt in hoặc sử dụngloại biên lai do Cục Đăng kiểm Việt Nam cung cấp theo mẫu mà Cục Đăng kiểm ViệtNam đã đăng ký phát hành.

2/ Về việc đóng dấu khi sử dụngbiên lai thu tiền phí, lệ phí

Tại điểm 1.1 Khoản 1 Điều 4 Thôngtư số 153/2011/TT-BTC ngày 17/9/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, pháthành, quản lý và sử dụng chứng từ thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước quyđịnh:

"1.1. Lập Biên lai thu tiềnphí, lệ phí

Nếu sử dụng loại Biên lai được đóngthành quyển thì phải đóng dấu của cơ quan thu phí, lệ phí vào góc trên, bêntrái liên 2 của Biên lai (liên giao cho người nộp tiền). Trường hợp Biên laithu tiền phí, lệ phí được in từ giấy carbonless hoặc tự in từ máy tính thìkhông cần đóng dấu vào góc trên, bên trái (dấu treo) nhưng phải có dấu ướt củađơn vị thu phí, lệ phí khi thu tiền phí, lệ phí".

Như vậy, để tăng cường việc kiểmsoát cũng như có căn cứ để xử lý nếu có vấn đề phát sinh, đối với trường hợp sửdụng biên lai thu phí, lệ phí tự in từ máy tính thì trên biên lai phải có dấuướt của đơn vị. Dấu của đơn vị có thể được đóng vào góc trên, bên trái hoặcđóng tại vị trí chữ ký người thu tiền.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Đăngkiểm được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Vụ PC, TVQT;
- Lưu: VT, CS (2)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn