THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 877/TTg-QHQT
V/v điều chỉnh nội dung và gia hạn Hiệp định tín dụng cho dự án do WB tài trợ

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2011

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp;
- Ủy ban nhân dân các thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam (công văn số 113/TTr-NHNN ngày 24 tháng 5 năm 2011), Thủ tướng Chínhphủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý sửa đổi nội dung Hiệp địnhTín dụng Phát triển và gia hạn thời gian thực hiện các hoạt động trong khuônkhổ Dự án "Phát triển Công nghệ Thông tin và Truyền thông tại ViệtNam", do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2013,như kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu tại văn bản trên.

2. Các Bộ: Thông tin và Truyềnthông, Kế hoạch và Đầu tư; Ủy ban nhân dân các thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng ra quyếtđịnh phê duyệt điều chỉnh các hạng mục chi và kéo dài thời gian thực hiện cáchoạt động của Dự án đối với các hợp phần tương ứng của mình, làm cơ sở để tiếptục triển khai Dự án.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông phốihợp với các cơ quan liên quan có các biện pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độtriển khai của toàn Dự án, bảo đảm Dự án được hoàn thành theo đúng tiến độ, đạtmục tiêu đề ra.

4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếnhành các thủ tục với WB để hoàn tất việc gia hạn và sửa đổi Hiệp định Tín dụngPhát triển của Dự án theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 28

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm