VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8771/VPCP-KTTH
V/v rà soát lựa chọn Khu Kinh tế ven biển để tập trung đầu tư

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2011

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7408/TTr-BKHĐT ngày 31 tháng 10 năm 2011), ý kiến của Bộ Tài chính tại công vănsố 15899/BTC-ĐT ngày 23 tháng 11 năm 2011 về việc rà soát lựa chọn các Khu Kinhtế ven biển (sau đây viết tắt là KKT) để tập trung đầu tư giai đoạn 2012-2015,Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý trong năm kế hoạch 2012, ngân sách nhà nước hỗ trợđầu tư phát triển hạ tầng KKT theo như các tiêu chí nêu tại công văn số7408/TTr-BKHĐT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên đây;việc bố trí vốn đầu tư cho các dự án phải theo đúng nguyên tắc của Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tàichính và các cơ quan, địa phương liên quan căn cứ Điều 17 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ và trên cơ sở đánh giátình hình thực hiện cơ chế, chính sách về huy động vốn đầu tư phát triển các KKTthời gian qua, xây dựng Đề án rà soát, xác định tiêu chí lựa chọn một số KKTtrọng điểm có tiềm năng, vị trí quan trọng đối với phát triển kinh tế -xã hộicủa vùng để tập trung đầu tư phát triển hạ tầng KKT giai đoạn từ năm 2013 trởđi, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý II năm 2012.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN,
các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý,
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). S. 15.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng