TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8772/CT-TTHT
V/v: Lập hóa đơn.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Boral Gypsum Việt Nam
Địa chỉ: Lầu 9, Tòa nhà Bitexco, 19-25 Nguyễn Huệ, Q.1, TP. HCM
Mã số thuế: 0303890915

Trả lời văn thư ngày 25/10/2013 của Công ty về lậphóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1b Điều 14 Thông tư số 64/2013/TT-BTCngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứngdịch vụ:

"Nguyên tắc lập hóa đơn

Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụkinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loạimực không phai, không sử dụng mực đỏ, chữ số và chữ viết phải liên tục, khôngngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống(nếu có). Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tínhnếu có phần còn trống trên hóa đơn thì gạch chéo bằng bút mực, loại mực khôngphai, không sử dụng mực đỏ."

Về nguyên tắc khi lập hóa đơn phần còn trống trênhóa đơn phải được gạch chéo, trường hợp Công ty theo trình bày khi lập hóa đơndo giới hạn của phần mềm kế toán, Công ty đã gạch chéo phần còn trống khôngliên tục (phần gạch dọc không được nối tiếp ngay sau phần gạch ngang như đãgạch tại mẫu hóa đơn giá trị gia tăng 01GTKT4/001 - ký hiệu AA/11P đính kèm) làkhông đúng quy định. Trường hợp phần mềm hóa đơn không đáp ứng yêu cầu gạchchéo phần còn trống theo quy định thì sau khi hóa đơn đã in xong, Công ty thựchiện gạch chéo bằng tay (bằng bút mực, không sử dụng mực đỏ).

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiệntheo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày.

Nơi nhận:- Như trên;
- P. KT1;
- P. PC;
- Lưu: HC, TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga