VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8775/VPCP-KGVX
V/v hoàn thiện Đề án triển khai thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị.

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2010

Kính gửi: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Xét đề nghị của Bộ Văn hoá, Thể thaovà Du lịch tại Tờ trình số 202/TTr-BVHTTDL ngày 07 tháng 10 năm 2010 về Đề án"Xây dựng và rà soát các chế độ chính sách đối với các hoạt động văn hoá,nghệ thuật và văn nghệ sỹ. Chế độ tài trợ đặt háng sáng tác đối với các tácphẩm văn học nghệ thuật. Chính sách khuyến khích sáng tác trong các hoạt độngvăn học, nghệ thuật và thành lập Quỹ sáng tác", Phó Thủ tướng Nguyễn ThiệnNhân có ý kiến như sau:

1. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịchcần nghiên cứu, tiếp thu ý kiến góp ý của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;rà soát, đánh giá một cách sát đúng, toàn diện thực trạng về chế độ, chính sáchtài trợ, đặt hàng, khuyến khích sáng tác và các Quỹ hỗ trợ sáng tạo trong lĩnhvực văn học nghệ thuật (có số liệu thực tế), trên cơ sở đó xây dựng các mụctiêu, giải pháp, chế độ chính sách có tính khả thi cao và phù hợp quy định phápluật; xác định các nguồn kinh phí (từ ngân sách nhà nước, từ xã hội hoá và từcác nguồn hợp pháp khác) để thực hiện Đề án.

2. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịchchủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liênquan khẩn trương hoàn thiện Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31tháng 12 năm 2010.

Văn phòng Chính phủ thông báo để BộVăn hoá, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Thiện Nhân;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT;
các Vụ: TH, PL, KTTH;
- Lưu: VT, KGVX (3).NTH 21

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ