BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 878/BNN-ĐMDN
V/v: Lập dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất Trung tâm nghiên cứu lợn Thụy Phương, Viện Chăn nuôi.

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2011

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Thực hiện chủtrương di dời các trung tâm nghiên cứu, cơ sở chăn nuôi tập trung đến nơi quyhoạch xa khu dân cư, đảm bảo vệ sinh môi trường sức khỏe của cộng đồng tạiQuyết định 396/QĐ-TTg ngày 20/04/2004 của Thủ tướng Chính phủ và quy hoạch củaUBND Thành phố Hà Nội; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có Quyết định số 3217/QĐ-BNN-XD ngày 31/10/2006 Phê duyệt Dự án Đầu tư phát triển Giống gà chấtlượng cao (đưa Trại gà thuộc Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương từ xãThụy Phương, Từ Liêm, Hà Nội lên huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên), Quyết địnhsố 3218/QĐ-BNN-XD ngày 31/10/2006 Phê duyệt Dự án Cải tiến nâng cao chất lượnggiống vịt, ngan (đưa Trại ngan thuộc Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phươngtừ xã Thụy Phương, Từ Liêm, Hà Nội đến huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) vàQuyết định số 3379/QĐ-BNN-XD ngày 30/10/2008 phê duyệt Dự án Xây dựng và mởrộng Trạm nghiên cứu nuôi giữ giống lợn hạt nhân và cơ sở dạy nghề chăn nuôithuộc Trung tâm nghiên cứu Lợn Thụy Phương (đưa Trại lợn thuộc Trung tâm nghiêncứu Lợn Thụy Phương từ xã Thụy Phương, Từ Liêm, Hà Nội lên huyện Kỳ Sơn, tỉnhHòa Bình).

Để tiếp tục sửdụng hiệu quả diện tích đất Trại lợn di chuyển của Trung tâm nghiên cứu lợnThụy Phương, Viện Chăn nuôi; Xét đề nghị của Viện Chăn nuôi tại công văn số 144/VCN-TCHC ngày 24/03/2011 về việc xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất tạiTrung tâm Nghiên cứu lợn Thụy Phương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônđồng ý, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét chấp thuận cho Viện Chănnuôi (Trung tâm nghiên cứu Lợn Thụy Phương) lập dự án chuyển đổi mục đích sửdụng đất đang quản lý, sử dụng trên khu đất Trại lợn di dời là Trung tâm nghiêncứu Lợn Thụy Phương tại xã Thụy Phương, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội sanglàm đất ở, nhà ở phù hợp với qui hoạch của Thành phố, đồng thời tạo điều kiệngiúp Đơn vị liên kết với doanh nghiệp có đủ năng lực, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tụcpháp lý để lập dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy định củaPháp luật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Bùi Bá Bổng;
- Cục Quản lý công sản - Bộ TC;
- Viện Chăn nuôi;
- TT NC Lợn Thụy Phương;
- Lưu VT, ĐMDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần