BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 878/BXD-VLXD
V/v: Báo cáo tình hình xuất khẩu clanhke, xi măng của các doanh nghiệp sản xuất xi măng.

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2013

Kính gửi: ………………………………….

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bảnsố 485/TTg-KTN ngày 03/4/2013 về việc rà soát, điều chỉnh tiến độ các dự án ximăng theo quy hoạch; trong đó giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tàichính, Bộ Công thương, Hiệp hội xi măng Việt Nam, Tổng Công ty công nghiệp ximăng Việt Nam thống nhất giải pháp nâng cao hiệu quả trong xuất khẩu xi măng,hạn chế gây thiệt hại cho các doanh nghiệp sản xuất xi măng trong nước.

Để triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Vănbản số 485/TTg-KTN ngày 03/4/2013, Bộ Xây dựng đề nghị đơn vị xuất khẩuclanhke, xi măng và Hiệp hội xi măng Việt Nam báo cáo những nội dung sau đây:

- Khối lượng, giá xuất khẩu clanhke, xi măng theo bảng dướiđây

Năm

Khối lượng xuất khẩu (tấn)

Giá xuất khẩu tại nhà máy (USD/tấn)

Giá xuất khẩu FOB (USD/tấn)

Nước nhập khẩu

Clanhke

Xi măng

Clanhke

Xi măng

Clanhke

Xi măng

2010

2011

2012

4 tháng đầu năm 2013

Dự kiến cả năm 2013

- Các loại thuế đơn vị phải nộp hoặc được miễn trong hoạtđộng xuất khẩu clanhke, xi măng;

- Tình hình xuất khẩu clanhke, xi măng trong thời gian qua nhưxuất trực tiếp, qua các đơn vị thương mại ...;

- Đề xuất và kiến nghị:

+ Đối với các cơ quan nhà nước (các Bộ ngành và địa phương);

+ Đối với Hiệp hội xi măng Việt Nam.

- Các nội dung khác.

Báo cáo của các đơn vị gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 25/5/2013,theo địa chỉ: Vụ Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng, số 37 Lê Đại Hành, TP.Hà Nội.

Mọi chi tiết liên hệ: Ông Hoàng Hữu Tân - Phó Vụ trưởngVụ Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng. ĐT: 04.39760271/328, Di động:0912000350.

Sau khi nhận được Báo cáo của đơn vị, Bộ Xây dựng sẽ có buổilàm việc với đơn vị về những nội dung cần làm rõ để tổng hợp báo cáo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam