BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 878/LĐTBXH-BHLĐ
V/v Kế hoạch thay đổi giờ làm việc, học tập

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 723/UB-VX ngày 18 tháng 3 năm 2003 của Uỷ ban về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và xã hội có ý kiến như sau:

1. Không quy định thời điểm kết thúc ngày làm việc đối với: Các đơn vị sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp y tế mà các công việc làm ngoài giờ hành chính (như dạy học buổi tối, trực cấp cứu...); Các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao...có các công việc mà thời gian làm việc không ổn định trong ngày, để người sử dụng lao động chủ động bố trí người lao động làm việc đúng theo các quy định hiện hành của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

2. Để đảm bảo tính linh hoạt trong sản xuất kinh doanh, đề nghị sửa Điểm 3 là “Các doanh nghiệp làm việc theo ca không cần điều chỉnh giờ làm việc giữa các ca, nhưng ca sáng phải bắt đầu trước 7 giờ sáng”.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội, đề nghị Uỷ ban xem xét, bổ sung cho phù hợp./.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng