TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 878/TCT-PCCS
V/v: Khấu hao TSCĐ.

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hậu Giang

Trả lời công văn 01/CT-THDTTH ngày 3/1/2006 của Cục thuế tỉnh Hậu Giang về khấu hao tài sản cố định là đất sử dụng có thời hạn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 6 điều 9 Mục III Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định hướng dẫn: “Quyền sử dụng đất lâu dài là tài sản cố định vô hình đặc biệt, doanh nghiệp ghi nhận là tài sản cố định vô hình theo nguyên giá nhưng không được trích khấu hao”.

Trường hợp doanh nghiệp thực hiện chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất là 50 năm thì doanh nghiệp được ghi nhận quyền sử dụng đất là tài sản cố định vô hình và trích khấu hao trong thời hạn nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương