BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8784/BGDĐT-GDTrH
V/v thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Cácsở giáo dục và đào tạo

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống thamnhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014, BộGiáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có công văn số 5571/BGDĐT-TTr ngày 13/8/2013 hướngdẫn các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện đưa nội dung giảng dạy phòng, chốngtham nhũng vào các cấp học từ năm học 2013-2014.

Đối với cấp trung học phổ thông, nội dung phòng,chống tham nhũng được tích hợp, lồng ghép vào môn học Giáo dục công dân với thờilượng tương đương 6 tiết (được phân bổ trong 3 năm học từ lớp 10 đến lớp 12).

Để có tài liệu gợi ý, hướng dẫn các trường trunghọc phổ thông tổ chức giảng dạy lồng ghép, tích hợp nội dung phòng, chống thamnhũng vào môn Giáo dục công dân, Bộ GDĐT đã biên soạn Tài liệu Giáo dục nộidung phòng, chống tham nhũng trong môn Giáo dục công dân cấp trung học phổthông. Nội dung tài liệu có thể truy cập trên website:http://www.moet.gov.vn của Bộ GDĐT.

Đề nghị các sở GDĐT căn cứ công văn hướng dẫn vàtài liệu gợi ý để chỉ đạo các trường trung học phổ thông thực hiện nghiêm túc,hiệu quả. Trong quá trình chỉ đạo thực hiện, nếu có vướng mắc cần tháo gỡ, cácSở GDĐT phản ánh về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Trung học hoặc Thanh tra Bộ) để đượchướng dẫn và xử lý kịp thời./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Thanh tra Bộ (đê phối hợp thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ GDTrH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa