VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 8789/VPCP-QHQT
V/v Đóng niên liễm cho FAO năm 2010.

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn (công văn số 3807/BNN-HTQT ngày 18 tháng 11 năm 2010) vềviệc đóng niên liễm cho Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO), Phó Thủ tướngThường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

- Đồng ý đóng bổ sung cho FAO khoảnniên liễm còn thiếu của năm 2010 là 5.557,88 Euro.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn làm việc cụ thể với Bộ Tài chính để thực hiện việc đóng kinh phí bổ sungtrên cho FAO theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các PTT (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN;
các Vụ: TH, KTN, KTTH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 25

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc