BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 879/BXD-KHTC
V/v: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2011

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2011

Kính gửi:

- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội;
- Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Xây dựng;
- Các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước thuộc Bộ Xây dựng quản lý

Để chuẩn bị cho công tác sơ kết tìnhhình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng đầu năm 2011 của ngành Xây dựng, BộXây dựng yêu cầu các Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, SởQuy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh và cácđơn vị thuộc Bộ quản lý báo cáo những nội dung sau:

I. Đối với các Sở

1. Báo cáo tình hình thực hiện cácnhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc các lĩnh vực ngành Xây dựng được giao trên địabàn trong 6 tháng đầu năm 2011; nêu rõ những mặt được và chưa được, nguyên nhânvà những giải pháp khắc phục, các kiến nghị đề xuất với Bộ.

2. Báo cáo kèm theo mẫu biểu số liệuvề các chỉ tiêu thuộc ngành Xây dựng ước đạt được trong 6 tháng đầu năm 2011của địa phương (các chỉ tiêu báo cáo theo Quyết định số 28/2007/ QĐ-BXD ngày28/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng).

3. Căn cứ kết quả đạt được, xác địnhphương hướng, nhiệm vụ của đơn vị trong 6 tháng cuối năm 2011 và các giải phápđể thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2011.

II. Đối với các đơn vị sự nghiệp.

1. Báo cáo tình hình hoạt động của đơnvị mình trong 6 tháng đầu năm 2011 gắn với kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giảipháp tại Chỉ thị số 01/CT-BXD ngày 04/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng thựchiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải phápchủ yếu tập trung kiềm chế lạm pháp, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xãhội và Chương trình hành động của Bộ về thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP (banhành tại Quyết định số 214/QĐ-BXD ngày 04/3/2011):

a) Phần thuyết minh :

- Tình hình hoạt động của đơn vịtrong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo, y tế, chăm sóc sứckhoẻ cho người lao động, tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, sảnxuất kinh doanh...;

- Tình hình thực hiện các dự án đầutư phát triển (gồm vốn tự huy động, vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước...); cácđề tài, dự án sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp môi trường, dự án ODA, Chương trìnhmục tiêu quốc gia..., các nhiệm vụ thư­ờng xuyên được giao năm 2011;

- Đánh giá tình hình thực hiện dựtoán thu, chi ngân sách; quyền tự chủ về tài chính, cụ thể :

+ Đánh giá tình hình thực hiện dựtoán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2011;

+ Đánh giá tình hình thực hiện quyềntự chủ về tài chính đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp: đối với các đơnvị hành chính căn cứ theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chínhphủ; đối với các đơn vị sự nghiệp có thu theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày25/4/2006 của Chính phủ và các Viện thực hiện theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CPngày 05/9/2005 của Chính phủ;

+ Các đề xuất, kiến nghị trong cơchế quản lý ngân sách và cơ chế tài chính hiện hành;

- Các khó khăn, vướng mắc của đơn vịtrong quá trình thực hiện nhiệm vụ và kiến nghị, đề xuất đối với Bộ.

b) Phần số liệu: Báo cáo theo mẫubiểu đính kèm và các mẫu biểu ban hành kèm theo Quyết định số 699/QĐ-BXD ngày28/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định chế độ báo cáothống kê định kỳ đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng (luỹ kế từ đầu năm đếncuối kỳ báo cáo là số ước thực hiện 6 tháng).

2. Xác định các nhiệm vụ trọng tâmtrong 6 tháng cuối năm 2011 và các giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kếhoạch năm 2011.

III. Đối với các doanh nghiệp

1. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệmvụ kế hoạch 06 tháng đầu năm 2011:

Nội dung báo cáo gồm:

a) Phần thuyết minh: cần nêu ra đư­ợcnhững mặt làm được, những tồn tại; các yếu tố khách quan, nguyên nhân chủ quan,tình hình biến động thị trường...tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạchnăm 2011 và những kết quả chủ yếu đã đạt được. Trong đó, cần tập trung báo cáorõ một số nội dung sau:

- Tình hình thực hiện các nhiệm vụ,giải pháp tại Chỉ thị số 01/CT-BXD ngày 04/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựngthực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giảipháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm pháp, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinhxã hội và Chương trình hành động của Bộ Xây dựng (ban hành tại Quyết định số214/QĐ-BXD ngày 04/3/2011);

- Tình hình thực hiện đầu tư các dựán: tình hình huy động vốn cho các dự án, đánh giá chung tiến độ, khối lượng,tình hình huy động vốn, giải ngân của các dự án... ;

- Tình hình sản xuất kinh doanhtrong từng lĩnh vực;

- Tình hình tài chính của công ty mẹvà các đơn vị trực thuộc (Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 của đơn vị, ướckết quả 6 tháng đầu năm 2011...)

- Các giải pháp nhằm khắc phục khó khăn,tạo đà để 6 tháng cuối năm hoàn thành kế hoạch cả năm.

b) Phần số liệu: thực hiện theo cácmẫu biểu đính kèm và các mẫu biểu ban hành kèm theo Quyết định số 699/QĐ-BXD ngày 28/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định chế độ báocáo thống kê định kỳ đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng (luỹ kế từ đầu nămđến cuối kỳ báo cáo là số ước thực hiện 6 tháng).

2. Căn cứ kết quả thực hiện 06 thángđầu năm 2011, các đơn vị đánh giá nghiêm túc, khách quan về khả năng thực hiệncác nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra trong kế hoạch năm 2011 làm cơ sở cho việc xâydựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012.

(Các Tổng công ty thành viên thamgia Tập đoàn khi gửi báo cáo về Công ty mẹ - Tập đoàn để tổng hợp chung đồngthời gửi báo cáo về Bộ Xây dựng).

Đề nghị các đơn vị khẩn trương thựchiện các nội dung trên và báo cáo về Bộ Xây dựng (Vụ Kế hoạch Tài chính) trướcngày 20/6/2011./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Các Cục, Vụ, Ban ĐMPTDN;
- Lưu VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 879/BXD-KHTC báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng