UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
LIÊN SỞ: TÀI CHÍNH - NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 879/LS : TC-NV
V/v: hướng dẫn cụ thể mức chi bồi dưỡng trách nhiệm đối với Trưởng Ban công tác Mặt trận, Trưởng các đoàn thể tại thôn, tổ dân phố (khu dân cư) theo QĐ 71/2008/QĐ-UBND của UBND TP

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2013

Kính gửi: Ủyban nhân dân các quận, huyện, thị xã

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại Công văn số 700/VP-KT ngày 27/02/2013 của Văn phòngUBNDThành phố về việc thực hiện Quyết định số 71/2008/QĐ- UBND ngày 31/12/2008 của UBND Thành phố. Trong đó UBND Thành phố “Chấpthuận đề xuất của Sở Tài chính tại công vănsố 764/STC-QHXP ngày 08/02/2013. Giao SởTài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ rà soát, ban hành văn bản hướng dẫnthực hiện Quyết định 71/2008/QĐ-UBND của UBND Thành phố đảm bảo theo đúng cácquy định hiện hành”.

Liên Sở: Tài chính - Nội vụ đã rà soát tình hình thực hiệnhướng dẫn của Liên sở tại công vănsố 485/LS :NV-TC ngày 17/4/20091; Quyết định 71/2008/QĐ-UBND của UBNDThành phố và nhận thấy có một số tồn tại vướng mắc tại một số quận, huyện, thịxã về:

- Mức kinh phí hỗ trợ: chưa cân đối đảm bảo đủ định mức phânbổ theo quy định tại QĐ 55/2010/QĐ-UBND ngày 15/12/2010 củaUBND Thành phố về việc ban hành Quy định phân cấpnguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm (%) phân chianguồn thu giữa các cấpngân sách và địnhmức phân bổ dự toán chi ngân sách thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015;Quyết định số 71/2008/QĐ-UBND ngày31/12/2008 của UBND Thành phố về việc hỗtrợ kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặttrận Tổ quốc, Ban Thanh tra nhân dân và các tổ chức, đoàn thể tại xã, phường,thị trấn trên địa bàn Thành phố.

- Mức chi bồi dưỡng Trưởng Ban công tác Mặt trận, Trưởng cácđoàn thể tại các thôn, tổ dân phố (khu dân cư): tại nhiều xã mức chi bồi dưỡngcho các đối tượng trên quá thấp (có nơi chi bồi dưỡng mức 33.000đ/người/tháng)so với mức chi tại QĐ 31/2008/QĐ- UBNDngày 30/5/2008.

Trong khi chờ UBND Thành phố trình HĐND Thành phố trong kỳ họpgần nhất để thông qua Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND ngày09/12/2008, là cơ sở để UBND Thành phố ban hành quyết định sửa đổi, bổ sungthay thế Quyết định số 71/2008/QĐ-UBNDngày 31/12/2008. Để khắc phục một số tồn tại về mức kinh phí hỗ trợ, mức chi bồidưỡng đã nêu ở trên, tiếp theo công văn số 485/LS:NV-TC ngày 17/4/2009, liên Sở:Tài chính - Nội vụ đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện một số nộidung cụ thể như sau:

1. Về mức kinh phí hỗ trợ:

Yêu cầu UBNDquận, huyện,thị xã và các xã, phường, thị trấn cân đối đảm bảo mức kinh phí hỗ trợ tại Quyếtđịnh số 55/2010/QĐ- UBNDngày 15/12/2010;Quyết định số 71/2008/QĐ-UBND ngày31/12/2008 của UBND Thành phố. Cụ thể nhưsau:

- Hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với Ủy ban MTTQ, Ban TTND và các tổ chức đoàn thể tại xã, phường, thịtrấn trên địa bàn Thành phố: xã loại 1 là 24 triệu đồng/1 tổ chức/1 năm; xã loại2 là 22 triệu đồng/1 tổ chức/1 năm; xã loại 3 là 20 triệu đồng/1 tổ chức/1 năm.

- Ngoài định mức chi khác ngân sách cấp xã, bổ sung hỗ trợthêm 30 triệu đồng/xã, phường, thị trấn để hỗ trợ thêm hoạt động các hội, đoànthể ở cơ sở.

Căn cứ số lượng các chi hội tổ chức, đoàn thể tại xã, mứckinh phí hoạt động từ hai nguồn nêu trên, khả năng ngân sách xã và tình hình thựctế tại địa phương; Ủy ban nhân dân cấp xãphối hợp với các tổ chức, đoàn thể cùng cấp xác định và bố trí kinh phí hàngnăm cho phù hợp với từng tổ chức, đoàn thể.

2. Về mức chi bồi dưỡng trưởng Bancông tác Mặt trận, Trưởng các đoàn thể tại các thôn, tổ dân phố (khu dân cư):

Trên cơ sở mức kinh phí hỗ trợ tại Quyết định số 55/2010/QĐ-UBNDngày 15/12/2010; Quyết định số 71/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND Thành phố, liên Sở đề nghị UBND các quận,huyện thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường,thị trấn đảm bảo mức chi bồi dưỡng bằng (không được thấp hơn) mức chi bồi dưỡngnhư sau:

- Trưởng ban công tác Mặt trận tại thôn, tổ dân phố hoặc khudân cư: mức bồi dưỡng 200.000 đồng/người/tháng.

- Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh, Chi hội Phụ nữ, Bíthư Chi đoàn Thanh niên Cộng sản HCM tại thôn, tổ dân phố hoặc khu dân cư; Chihội trưởng Chi hội Nông dân tại thôn: mức bồi dưỡng 100.000 đồng/người/tháng.

Mức chi trên thực hiện đến khi Thành phố ban hành quyết địnhmới. Đối với những địa bàn xã, phường, thị trấn có điều kiện kinh tế phát triển,nếu thực tế đang chi mức bồi dưỡng cao hơn các mức trên thì được giữ nguyên mứcchi đến khi có Quyết định mới của UBND Thành phố.

Trên đây là hướng dẫn tạm thời mức chi bồi dưỡng trách nhiệmđối với Trưởng Ban công tác Mặt trận và Chi hội trưởng các đoàn thể ở thôn, tổdân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội (Hướng dẫn này và các văn bản có liênquan được đăng tải trên Website: Sotaichinh.hanoi.gov.vn)

Đề nghị UBND các quận,huyện, thị xã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện. Trong quátrình triển khai nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Liên Sở (phòng Ngân sách quận, huyện, xã, phường - Sở Tàichính; phòng Xây dựng chính quyền - Sở Nội vụ) để kịp thời tháo gỡ, giải quyếttheo thẩm quyền./.

KT. GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phùng Văn Thiệp

KT. GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Thọ

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Thành phố; (để b/c)
- Ủy ban MTTQ Thành phố; (để b/c)
- Đ/c Nguyễn Huy Tưởng, PCT UBNDTP; (để b/c)
- Đ/c Nguyễn Thị Bích Ngọc, PCT UBND TP; (để b/c)
- Đ/c Giám đốc Sở: TC, NV; (để b/c)
- Website sở TC, NV
- Lưu VT, NSQH.1Công văn số 485/LS :NV-TC ngày17/4/2009 của liên S: Nội vụ - Tàichính hướng dẫn sử dụng nguồn kinh phí hoạtđộng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), Ban Thanh tra nhândân (TTND) và các tổ chức, đoàn thể tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thànhphố Hà Nội theo QĐ 71/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 củaUBND Thành phố.