BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 879/TCHQ-GSQL
V/v gia hạn thời hạn thanh khoản

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH Đông An
Khối An Tân, phường Cẩm An, Hội An, Quảng Nam

Trả lời công văn số 05/2009/CV-DA ngày 5/2/2009 của Công tyTNHH Đông An về việc gia hạn thời gian thanh khoản loại hình nhập nguyên liệuđể sản xuất hàng xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 5.2 khoản 5 Thông tư số 05/2009/TT-BTC ngày 13/1/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về thủtục hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với mặt hàngxuất khẩu, nhập khẩu theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chínhphủ hướng dẫn trường hợp đặc biệt do chu kỳ sản xuất, dự trữ vật tư, nguyênliệu phải kéo dài hơn 275 ngày thì thời hạn nộp thuế được kéo dài hơn 275 ngày.Để được áp dụng quy định này, ngoài hồ sơ hải quan, doanh nghiệp phải nộp côngvăn đề nghị áp dụng thời hạn nộp thuế dài hơn 275 ngày và giấy tờ chứng minhviệc kéo dài thời hạn giao hàng trên hợp đồng xuất khẩu sản phẩm nếu hàng hóathuộc đối tượng được kéo dài thời hạn nộp thuế dài hơn 275 ngày có nguyên nhândo thời hạn giao hàng trên hợp đồng xuất khẩu sản phẩm phải kéo dài hơn. Đềnghị Công ty TNHH Đông An nghiên cứu kỹ Thông tư 05/2009/TT-BTC dẫn trên vàliên hệ Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Đông An đượcbiết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh