BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 879/TCT-PCCS
V/v Nhà thầu NN kê khai thuế GTGT

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2007

Kính gửi: Công ty Sumitomo Mitsui Contruction co., ltd

Trả lời công văn không số đề ngày 23/10/2006 và công văn số 004SMCC/AC ngày 30/11/2006của Công ty Sumitomo Mitsui Contruction đề nghị hướng dẫn vướng mắc về kê khai thuế GTGT cho nhà thầu phụ nước ngoài và việc đăng ký, cấp mã số thuế cho từng dự án, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2, Mục II, Phần C Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tưcách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam thì: “Trường hợp bên Việt Nam không kê khai, khấu trừ và nộp thuế GTGT, thuế TNDN hộ nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài thì sẽ bị truy thu, bị xử phạt theo qui định hiện hành và phải nộp thay nhà thầu nướcngoài.

Sốthuế GTGT, thuế TNDN bị truy thu và phải nộp thay nhà thầu nước ngoài, Bên ViệtNam không được khấu trừ vào số thuế GTGT phải nộp và không được tính vào chi phí khi xác định kết quả kinh doanh và số thuế TNDN phải nộp của Bên Việt Nam”.

Căncứ quy định trên, trường hợp Công ty Sumitomo Mitsui Contruction thực hiện dự án thầu nhà máy Rhythm Precision Việt Nam không tự giác kê khai, nộp thuế GTGThộ nhà thầu phụ nước ngoài khi cơ quan thuế tiến hành kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế phát hiện thì sẽ bị truy thu và phải nộp thay nhà thầu nước ngoài, và số thuế GTGT bị truy thu do hợp đồng thầu đã kết thúc Công ty Sumitomo MitsuiContruction không được khấu trừ vào số thuế GTGT phải nộp.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Sumitomo Mitsui Contruction được biết và thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương